Begroting voor het jaar 2020 van het College van Kerkrentmeesters
Op grond van de Ordinantie 11 artikel 6 moet een (samenvatting van) de begroting 2020 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten uit de begroting 2020.
De begroting 2020 ligt tot een week na de publicatie in Geandewei in haar geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau, De Drift 46.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Gerben Kijlstra

Begroting 2020


Opbrengst eindejaarscollecte

Met de eindejaarscollecte van 2020 is het prachtige bedrag van € 26.290,50 bijeengebracht.
Van dit bedrag gaat € 15.905,20 naar het speciale doel van dit jaar, de voedselbank Smallingerland en is € 10.385,30 bestemd voor het werk in de Protestantse Gemeente te Drachten.
We willen u hartelijk danken voor uw ruimhartige bijdragen. De voedselbank Smallingerland was ook blij verrast met deze gift en wil u allen ook hartelijk bedanken!

Namens college van kerkrentmeester,
Marieke van Heeringen, secretaris

College van Kerkrentmeesters
Resultaat actie Kerkbalans 2021
Op dit moment bedraagt de stand voor de toezeggingen € 858.000,=, een kleine drie procent meer ten opzichte van vorig jaar. Een werkelijk prachtig resultaat! Hiermee wordt het tekort van € 60.000,-op de begroting voor dit jaar bijna gehalveerd.
We bedanken alle gevers van harte voor hun mooie bijdragen in deze bijzondere tijd. Mocht u er nog niet aan toe zijn gekomen om het retourformulier terug te zenden, dat kan natuurlijk nog altijd.
Namens College van Kerkrentmeesters,
Cor Staal

Verkoop Menorah
1. Inleiding
In het “Definitief Besluit Gebouwen” van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten, in vergadering bijeen op 21 januari 2019, is ten aanzien van kerkgebouw de Menorah aan het College van Kerkrentmeesters (hierna: CvK) de opdracht gegeven om op zo kort mogelijke termijn dit gebouw - al dan niet via herbestemming - te verkopen.
2. Eerste stappen
Bij het uitblijven van gegadigden voor overname van de Menorah zijn eind 2019 gesprekken gestart met de burgerlijke gemeente over de mogelijkheid tot herbestemming van de locatie. Uit die gesprekken kwam de optie tot het ontwikkelen van appartementen in de sociale huursector naar voren, iets dat ons als vertrekpunt aansprak. In een gezamenlijke oriëntatie met de gemeente kwam Bouwgroep Noord uit Drachten naar voren als een geschikte partij om deze casus nader te onderzoeken.
3. Onderzoek naar de mogelijkheden
Na een kennismakingsgesprek is Bouwgroep Noord (BGN) op basis van een tijdelijke exclusiviteit in januari 2020 gestart met een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden van de locatie. Het ging daarbij om het ontwerpen van een plan passend binnen de gemeentelijke visie en uitgangspunten, het zoeken van een belegger en het maken van een kosten- en opbrengstenraming teneinde te komen tot een indicatie van de grondopbrengst. Medio 2020 was er een eerste moment voor alle betrokkenen om de haalbaarheid te toetsen, waarbij voor ons vanzelfsprekend de potentiële grondopbrengst cruciaal was. In deze fase is door het CvK gezocht naar een onafhankelijke derde partij die voor ons het proces kon beoordelen. De vragen die wij op dat moment hadden waren voornamelijk:
• Zijn we op de goede weg, zijn er alternatieven,
• Zien we wellicht iets over het hoofd,
• Wat is een reële grondopbrengst.
De door ons benaderde partij in dezen was Kerk & Co, experts in kerkelijk vastgoed te Hillegom (https://kerkenco.nl).
4. Inventarisatie Kerk & Co
In de tweede helft van 2020 zijn er gesprekken gevoerd en is een vertegenwoordiger van Kerk & Co op werkbezoek geweest. Hun bevindingen hebben ze aan het CvK gerapporteerd.
In hun rapportage geeft Kerk & Co, uitgaande van een realistisch scenario, een prognose aangaande de mogelijke grondopbrengst.
Op basis hiervan concludeert het CvK dat de verwachte (mondelinge) uitgangspunten van BGN zich gunstig verhouden ten opzichte van de inschatting van Kerk & Co.
Kerk & Co onderschrijft tevens dat een bredere verkenning naar alle waarschijnlijkheid geen substantiële meeropbrengst zal opleveren en adviseert het CvK de uitkomst van BGN af te wachten.
5. Huidige stand van zaken
Bouwgroep Noord is in het ontwikkelproces als volgt gevorderd:
• Er ligt een plan voor 29 appartementen in de sociale huursector
• Er is een gedetailleerde kosten/opbrengsten raming gemaakt
• Het plan draagt de goedkeuring van de betrokken ambtenaren
• Het college van Burgemeester en Wethouders is akkoord met dit plan
• Er is een belegger gevonden voor de financiering van het plan
Op basis van bovenstaande uitgangspunten heeft Bouwgroep Noord een grondbod gedaan van € 400.000,- (zegge vierhonderdduizend euro) netto, dus zonder verdere kosten voor de Protestantse Gemeente te Drachten. Dit bod wordt gestand gedaan nadat de bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de geplande bouw van appartementen definitief is geworden.
6. Overwegingen
In het gebouwenadvies van het CvK van 6 september 2018 staat voor de waarde van de Menorah bij gewijzigd gebruik na herbestemming een bedrag genoemd van € 640.000,-. Dit bedrag is afkomstig uit een eerder gebouwenrapport waarin verder geen uitgangspunten zijn genoemd. Op basis van de concrete mogelijkheden van de locatie, onderzocht door Kerk & Co, is een grondbod van € 400.000,- door BGN in de ogen van het CvK alleszins aanvaardbaar. Dit te meer omdat de biedende partij voor de Protestantse Gemeente te Drachten waarde heeft toegevoegd aan de locatie door het ontwikkelen van een haalbaar plan.
7. Stand van zaken op dit moment
Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Drachten heeft de Kerkenraad geïnformeerd dat zij, in lijn met de opdracht uit het Definitief Besluit Gebouwen van 21 januari 2019, zal overgaan tot het verkopen van kerkgebouw de Menorah aan Bouwgroep Noord voor een bedrag van € 400.000,- (zegge vierhonderdduizend euro) nadat de voor de bouw van de appartementen benodigde bestemmingsplanwijziging definitief is geworden. Dit voornemen is door de kerkenraad met instemming begroet.

Namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Drachten,

23 februari 2021
C. Staal, voorzitter
M. van Heeringen, secretaris

Actie Kerkbalans 2021
Vandaag gaat de jaarlijkse actie Kerkbalans weer van start. Komende week zal weer de gebruikelijke envelop bij u in de bus vallen. Dit keer wordt die, in verband met de coronamaatregelen, niet persoonlijk overhandigd door een contactpersoon maar bezorgd via de post.
Het betekent ook dat wij u deze keer vragen om zelf te zorgen voor inlevering van het toezeggingsformulier. Diegene van u die die bekend is met de werking QR-codes kan de code die op het formulier staat scannen en direct de gewenste gegevens invullen en verzenden. De traditionele manier is er natuurlijk ook nog. Daarbij vult u het toezeggingsformulier in en doet het in de brievenbus van de Oase of van het kerkelijk bureau. Terugsturen per post is een derde mogelijkheid.
Is deze jaarlijkse actie nodig? Jazeker, misschien wel meer dan ooit! We moeten als Protestantse Gemeente te Drachten alle financiële zeilen bijzetten om al ons werk te kunnen blijven doen. Een verhoging van uw bijdrage is dan ook zeer welkom.
Namens College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw medewerking.

Zuiderkerk toekomstbestendig
Om de Zuiderkerk bij de tijd te houden en dus aan te passen aan de huidige manier van kerk zijn heeft het CvK besloten om een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van renovatie van het interieur van de grote kerkzaal.
Daarvoor moeten een aantal stappen genomen worden, maar een ding is zeker in de uiteindelijke opzet is zeker geen plaats meer voor de banken onder de galerij. De koster is dan ook al met een aantal vrijwilligers begonnen ze te verwijderen.
Verder moet er een PGDrachten-brede taakgroep samengesteld worden, die in eerste instantie het overleg voert met de architect zodat er een ontwerp komt dat tot ieders tevredenheid is. De definitieve tekeningen en het bestek kunnen dan gebruikt gaan worden voor een prijsopgave van de verbouwing.
Voor deze taakgroep zijn we nog op zoek naar een aantal leden. Als u denkt dat is wel wat voor mij, meldt u zich dan bij mij aan zodat we de werkgroep van start kunnen laten gaan.
Wim Visser, kerkrentmeester Zuiderkerk

Verslag van het college van kerkrentmeesters

1. 1. Algemeen
Op grond van artikel 1 lid 2 van Ordinantie 11 van de Protestantse Kerk in Nederland is de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard van de gemeente aan het College van Kerkrentmeesters toegekend.
Op grond van artikel 7 van diezelfde Ordinantie vindt er jaarlijks een financiële verantwoording plaats door het College van Kerkrentmeesters aan de Algemene Kerkenraad.
In dit rapport vindt u de verantwoording van het College van Kerkrentmeesters over het gevoerde financiële beleid in het jaar 2019.

FRIS
De PKN heeft besloten een rapportagemodule te ontwikkelen voor zowel de begroting als de jaarrekening. Vanaf het boekjaar 2019 is het gebruik van deze rapportagemodules verplicht voor alle bij de PKN aangesloten plaatselijk kerken.
Dit betekent voor de PGD, dat een aantal onderdelen op een andere wijze verantwoord wordt ten opzichte van de goedgekeurde jaarrekening 2018. Om te komen tot een vergelijk zijn de cijfers uit de jaarrekening 2018 ingevoerd in de rapportagemodule en daar waar nodig anders gerubriceerd.
Bovendien kan een Plaatselijke Gemeente het format niet wijzigen. Het voordeel hiervan is dat alle aangesloten kerken op dezelfde manier rapporteren en dat daardoor een betere beoordeling door het CCBB mogelijk wordt.
Naast het voorgeschreven format heeft de PKN ook een Richtlijn begroting en jaarverslaggeving vastgesteld, waarin de grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn vastgelegd. Deze Richtlijn wordt bindend voorgeschreven.
Waardering onroerend goed.
Tot en met het jaar 2018 werd het onroerend goed door de PGD gewaardeerd op basis van de Grondprijs, die de Gemeente Smallingerland hanteert voor het zakelijk onroerend goed. Daardoor is in het verleden een herwaarderingsreserve gevormd. Deze waarderingsgrondslag is echter niet toegestaan in de Richtlijn. Het onroerend goed moet op kostprijs of, indien de kostprijs niet (meer) te achterhalen is, op € 1 worden gewaardeerd.
Door het toepassen van de Richtlijn valt de herwaarderingsreserve vrij en vindt er een correctie van de waardering van het onroerend goed plaats. Per saldo is er in 2019 door stelselwijziging een eenmalige last van afgerond € 875.000.
Begraafplaatsen
De financiële verantwoording van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats moet vanaf 2019 apart vermeld onder de financiële vaste activa en de kortlopende schulden. Onder de post financiële vaste activa wordt nu het balanstotaal van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats opgenomen (€ 922.935) en de rekening courant verhouding tussen de PGD en de Noorder- en Zuiderbegraafplaats wordt als kortlopende schuld (€ 907.922) verantwoord.

Passiva begraafplaatsen
Bij het uitgeven van een graf wordt een overeenkomst afgesloten. De rechthebbenden ontvangen aan het begin van deze periode een nota voor de kosten van het algemeen onderhoud en het recht van begraven. Tot en met 1987 was het mogelijk het recht van begraven af te sluiten voor onbepaalde tijd.
In 1986 is door de houder van de begraafplaatsen besloten dat de uitgifte van nieuwe graven voor onbepaalde tijd niet meer mogelijk is. Alleen de rechthebbenden van de graven uitgegeven voor 1987 blijven dit recht – van begraven of begraven houden – voor onbepaalde tijd houden. De vergoeding voor dit recht werd al betaald bij het verkrijgen van dit recht en een eenmaal verkregen recht vervalt niet.
In 2007 is door de houder van de begraafplaatsen het besluit genomen dat bij een wijziging van de rechthebbende van een graf waarvan de grafrechten voor 1987 zijn verkregen het recht voor onbepaalde tijd vervalt en zal worden omgezet in de gebruikelijke termijn. Inmiddels heeft voortschrijdend inzicht en juridische uitspraken ons geleerd dat dit besluit niet juist was. De houder van de begraafplaatsen heeft daarom besloten dit besluit met terugwerkende kracht terug te nemen en financieel te corrigeren.
In totaal gaat het om een correctie van € 148.900. Normaliter zou deze post via de foutenleer rechtstreeks in het vermogen gemuteerd worden, maar dit is niet mogelijk in FRIS. In de jaarrekening 2019 is dit bedrag daarom als incidentele last verantwoord. Dit bedrag wordt tevens onttrokken uit de bestemmingsreserve “Reserves begraafplaatsen”. Per saldo heeft het dus geen invloed op het exploitatieresultaat van de Protestantse Gemeente.

Gebeurtenissen na balansdatum
Verkoop Arke
Begin 2020 is de verkoop van het kerkgebouw De Arke afgerond. De feitelijke overdracht zal op 30 juni 2020 plaatsvinden. Door het toepassen van de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving van de PKN vanaf 2019 is de waardering van De Arke per 31 december 2019 € 1. Door de verkoop zal in 2020 daarom een boekwinst van € 615.000 gerealiseerd worden.
Corona
De uitbraak van het coronavirus in 2020 en de daarmee samenhangende door de overheid opgelegde “Intelligente lock down” heeft ook voor de PGD gevolgen. Door het samenscholingsverbod bleek het niet meer mogelijk kerkdiensten te verzorgen waarbij de kerkleden in het kerkgebouw aanwezig konden zijn. Naast pastorale gevolgen heeft het ook financiële gevolgen voor de PGD. De collecteopbrengsten zullen dit jaar significant lager zijn dan begroot. Daartegenover staat dat ook een aantal kostenposten lager uit zal vallen. Het College verwacht echter niet dat de continuïteit van de PGD hierdoor in gevaar komt.

1.2. Analyse resultaat 2019 t.o.v. begroting
In onderstaande tabel is een korte analyse van de cijfers over 2019 met betrekking tot de reguliere kerkelijk activiteiten in vergelijking met de begroting 2019 (pagina 10 en11 van de jaarrekening).

Hier Analyse resultaat 2019.jpg plaatsen

Onderstaand vindt u een beknopte analyse.

1) De opbrengsten onroerende zaken zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een hogere buffetopbrengst.
2) De opbrengst uit stichtingen is hoger dan begroot omdat de doorbelaste salariskosten hoger zijn dan begroot.
3) De opbrengsten levend geld is hoger door een bijdrage van het activiteitenfonds Oase voor de aanschaf van de geluidsinstallatie (€55.000).
4) De onder punt 3 genoemde bijdrage voor de geluidsinstallatie wordt via de dotatie aan de niet monumentale gebouwen toegevoegd aan de voorziening onderhoud niet monumentale kerkgebouwen en verklaart de stijging in de onderhoudskosten.
5) De hogere kosten inzake de niet kerkelijk eigendommen bestaan voornamelijk uit hogere kosten voor het buffet.
6) De kosten van het pastoraat zijn vooral lager door een na verrekening van de PKN over het jaar 2018 en de lagere salariskosten van de kerkelijk werkers door het vertrek van mevrouw Stegeman en mevrouw Bosma in 2019.
7) In 2019 zijn er minder kerkdiensten geweest dan in voorgaande jaren door de invoering/intensivering van de ZAM diensten. Verder zijn niet alle activiteiten van de Stuurgroep Grote Kerk die in het jaar 2019 begroot waren, uitgevoerd. Ook is er lagere dotatie aan de wijkfondsen dan begroot door het dalende aantal leden.
8) De salariskosten van de kosters zijn hoger dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de extra werkzaamheden waardoor de buffetopbrengsten hoger zijn dan begroot (zie punt 1) en anderzijds door extra kosten samenhangend met het vertrek van de koster van de Arke.
9) Onder de post incidentele baten is een in 2019 verkregen legaat van € 9.675 verwerkt.
10) Naast de bij punt 3 al genoemde reden wijkt de post incidentele lasten af van de begroting door de correctie op de vooruit ontvangen bedragen van de Begraafplaats van € 150.000.
11) Omdat er gekozen is de Richtlijn van de PKN te volgen vervalt de herwaarderingsreserve per 31 december 2019.

Meer ondersteunende cijfers vindt u op de website van de PGDrachten, https://pgdrachten.nl/nieuws/coll-van-kerkrentmeesters.html

Drachten, 26 augustus 2020
Gerben Kijlstra, penningmeester CvK

Nieuw ZWO jaarproject: Fryslân foar Rwanda
Rwanda is een klein, dichtbevolkt Afrikaans land met 12 miljoen inwoners. 45% van de bevolking leeft in armoede. In 1994 werd het land getroffen door een verschrikkelijke genocide. Bijna een miljoen mensen werden vermoord. Een zeer traumatische gebeurtenis, die nog steeds zijn sporen trekt in de samenleving. Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Dit jaar sluit Drachten zich hierbij aan. Het Kerk In Actie project zet zich in voor weeskinderen, jongeren en boeren.
• De Diaconessen Rubengera leren boeren en boerinnen nieuwe, duurzame en productieve landbouwmethoden. Ze krijgen voorlichting, een praktische training en leggen ze zich toe op meer verschillende producten.
• De EPR (Evangelisch Presbyteriaanse kerk Rwanda) wil een plek zijn van hoop, hulp en verzoening. In iedere kerk zijn er activiteiten voor jongeren zoals zondagsscholen en muziekgroepen, steun bij het volgen van een beroepsopleiding of het starten van een bedrijf. Ook zijn er gespreksgroepen van daders en slachtoffers, waar zij leren om goed te kunnen samenleven.
• Mwana Ukundwa (geliefd kind) zet zich in voor de vele weeskinderen in Rwanda. Men zoekt opvangfamilies voor de kinderen en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Bij de oprichting in 1995 ging het om weeskinderen ten gevolge van de genocide en nu voor kinderen die wees zijn doordat hun ouders overleden aan aids.

Fryslân foar Rwanda!
Wij geloven in delen, om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Als ZWO PG Drachten willen we in actie komen voor ‘Fryslân foar Rwanda’. Dat kan alleen met uw gebed en steun! Doet u mee? Eén maal per maand is de opbrengst van de 1e collecte voor dit ZWO jaar-project. De eerstvolgende keer op 11 oktober.
U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Fryslân foar Rwanda.
Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken

Dringende oproep!
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen?
Samen staan we op omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.
In de week van 29 november t/m 5 december 2020 gaat Kerk in Actie in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland aan de deur collecteren. Wij zijn gevraagd om voor Drachten als coördinatoren op te treden. Om de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie tot een succes te maken, zijn er veel mensen nodig. Doet u mee?
Meld u alstublieft bij ons aan, T: (06) 407 154 18.
Andries en Tieneke Riedstra

College van Kerkrentmeesters
Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.

Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, zoeken we op andere manieren digitaal contact met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. We weten dat dit veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt.
Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!
Binnenkort ontvangt u een brief waarin u gevraagd wordt om een extra financiële bijdrage. Wij hopen van harte dat u die oproep beantwoordt. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen. Helpt u mee? Alvast bedankt!

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com